مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب96590

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب15067

کارمندان فعال

مدرسه خوب770

مدارس فعال

مدرسه خوب181

شهرهای فعال